System aukcyjny po nowemu

Michał Kornasiewicz        05 lipca 2016        Komentarze (0)

Z kart naszej historii 1 lica zapamiętamy jako początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zwycięstwo ze Szwedami w bitwie o Warszawę, uregulowanie kwestii wekslowych oraz, po bardzo długim oczekiwaniu, wejście w życie nowego systemu wsparcia energetyki odnawialnej.

Na co stawia ustawodawca?

Przede wszystkim na przewidywalność i stabilność wytwarzania energii. Te przesłanki mają najistotniejsze znaczenie przy ustalaniu zasad wsparcia. Wprowadzono nowe reguły ustalania maksymalnej wartości i liści energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym, poprzez uwzględnienie poszczególnych koszyków technologicznych. Aukcje przeprowadza się odrębnie dla instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz większej niż 1MW, przy czym, w ramach tych wartości przeprowadza się odrębnie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii:
1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok;
2) wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok;
4) przez członków klastra energii;
5) przez członków spółdzielni energetycznej;
6) wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
7) innej niż wymieniona w pkt 1–6.

Wsparcie nie tylko dla krajowych wytwórców.

Nowością jest również możliwość udziału w aukcji wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródłach energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej. Przy czym wolumen energii elektrycznej podlegający sprzedaży w danym roku dla takich instalacji nie może być większy niż 5% ilości energii elektrycznej sprzedanej łącznie w ramach aukcji w roku poprzedzającym okres ogłoszenia takiej aukcji.

Powrót współspalania

Nowelizacja ustawy o OZE przywraca pełne wsparcie dla technologii współspalania w ramach tzw. technologii współspalania wielopaliwowego. Do udziału w aukcji dopuszczony został także wytwórca energii elektrycznej, który w procesie technologicznym wykorzystuje drewno energetyczne, czyli surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie.
Z kolei za dedykowaną instalację spalania wielopaliwowego uznaje się instalację spalania wielopaliwowego, w której udział liczony według wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego jest większy niż 15% w łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła w tej instalacji w okresie rozliczeniowym wskazanym we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia albo po zakończeniu okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie, oraz po zakończeniu okresu wsparcia, o ile instalacja ta:
a) jest wyposażona w odrębne linie technologiczne służące do transportu do komory paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego lub
b) wykorzystuje technologię fluidalną przeznaczoną do spalania odpadów przemysłowych wspólnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich przetworzenia oraz z biomasą, biopłynem, biogazem lub z biogazem rolniczym.

Spółdzielnia energetyczna

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

Podobnie jak w przypadku klastra energii, spółdzielnia energetyczna jest pojęciem nowym. Oznacza spółdzielnię w rozumieniu ustawy Prawo spółdzielcze, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie:

  1. a)     energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW lub
  2. b)     biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż 40 mln m3 lub
  3. c)     ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt

– i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej, na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej.

Spółdzielnie energetyczne zostały dopuszczone do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, uzyskując odrębny koszyk technologiczny.

Dodatkowo w ustawie nowelizującej przy okazji spółdzielni energetycznej pojawia się pojęcie zamkniętego systemu dystrybucyjnego, które nie posiada legalnej definicji. Kompetencję do uznania, że system jest zamkniętym systemem dystrybucyjnym przyznano Prezesowi URE. Przesłankami pozwalającymi na uznanie systemu za zamknięty system dystrybucyjny są dostarczanie przez system energii elektrycznej wyłącznie do członków spółdzielni energetycznej lub operatora tego systemu lub jeżeli liczba użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest mniejsza niż 1000 oraz, w każdym wypadku, z systemu tego są zaopatrywani wyłącznie odbiorcy, którzy zawarli umowy kompleksowe. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza współpracować spółdzielnia energetyczna, jest obowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 Prawa energetycznego.

Klastry energii

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

Czym jest klaster energii?

Wprowadzone w nowelizacji ustawy o OZE pojęcie klastra energii oznacza cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Zasady reprezentacji

Klaster energii jest reprezentowany przez koordynatora, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.

Co z koncesją?

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub energii w formie klastra energii wymaga uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji albo wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego lub wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów. Zaznaczyć przy tym należy, że koncesję lub wpis jest zobowiązany posiadać wyłącznie koordynator klastra energii.

Umowa o przyłączenie

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza współpracować klaster energii, jest obowiązany do zawarcia z koordynatorem klastra energii umowę o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 Prawa energetycznego. Przy czym znajdują tu zastosowanie m.in. reguły dotyczące technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci operatora. Obszar działania klastra energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami tego klastra. Nadto, działalność klastra energii nie może obejmować połączeń z sąsiednimi krajami.

Do koordynatora klastra energii stosuje się również przepis art. 9d Prawa energetycznego w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu przepisów tej ustawy.

Prosumenci – zmiany, zmiany, zmiany

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

Głównym założeniem przyświecającym ustawodawcy, który uzasadnia zmianę modelu wsparcia prosumentów jest wykorzystywanie wyprodukowanej w mikroinstalacji energii elektrycznej przede wszystkim w celu zużycia jej na własne potrzeby. Wdrożenie tego zamierzenia wymagało zasadniczej modyfikacji modelu wsparcia energetyki prosumenckej. W miejsce taryf gwarantowanych, wytwórcy energii z mikroźródeł otrzymają tzw. opusty, a Zmianie uległa również sama definicja prosumenta.

Kim jest prosument?

Prostument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Analizując powyższą definicję już na pierwszy rzut oka pojawia się wątpliwość związana z odbiorcami, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy i dokonują zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży, a z operatorem systemu dystrybucyjnego mają zawartą umowę na świadczenie usługi dystrybucji. Takie podmioty, aby skorzystać z zasad wsparcia muszą dokonać modyfikacji łączących ich ze sprzedawcami umów i zawrzeć umowy kompleksowe, nie budzi bowiem wątpliwości, że za prosumenta może zostać uznany wyłącznie odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej. Za pożądaną i idącą w dobrym kierunku należy uznać zmianę związaną z przyznaniem przymiotu prosumenta także odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, ale niezwiązaną z wytwarzaniem energii elektrycznej.

System opustów

Przechodząc do wyjaśnienia systemu opustów, najprościej rzecz ujmując, polega on na obowiązku rozliczenia wyprodukowanej w mikroinstalacji energii elektrycznej, przez sprzedawcę zobowiązanego, z energią elektryczną zużytą przez odbiorcę w danym punkcie poboru (np. gospodarstwie domowym), w stosunku ilościowym 1 do 0,7, z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Od rozliczonej energii elektrycznej prosument nie uiszcza opłat związanych z jej dystrybucją, z wyłączeniem opłaty OZE oraz opłaty przejściowej. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni poprzedzających dzień dokonania rozliczenia. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie stanowi działalności w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie jest świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Prawodawca zagwarantował 10 letni obowiązek rozliczenia, który jednak nie będzie trwał dłużej niż do dnia 31 grudnia 2030 r.

Likwidacja obowiązków informacyjnych

Zrezygnowano z części obowiązków informacyjnych nałożonych na prosumentów przez ustawę o OZE. Uchylony został również przepis zobowiązujący operatorów systemów dystrybucyjnych do przekazywania Prezesowi URE informacji m.in. o wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, lokalizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji przyłączonych do sieci oraz zmianach w samej mikroinstalacji.

Co z nadwyżką energii elektrycznej?

Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca zobowiązany, chyba że rozliczenia dokonuje wybrany przez prosumenta sprzedawca inny niż sprzedawca zobowiązany, na podstawie umowy kompleksowej, w celu pokrycia kosztów rozliczenia.

Nowelizacja ustawy o oze – główne założenia

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

23 czerwca 2016 r. Marszałek Sejmu przekazał Prezydentowi RP poselski projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Prezydent podpisał ją w dniu 28 czerwca 2016 r. Ustawa nowelizująca wejdzie w życie z dniem, z pewnymi wyjątkami, 1 lipca 2016 r.

Głównym zamierzeniem ustawy nowelizującej, jak wskazali jej autorzy, jest m.in. stworzenie przejrzystych zasad wsparcia dla prosumentów, którzy z założenia wyprodukowaną energię elektryczną mają wykorzystywać głównie w celu zaspokajania własnego na nią zapotrzebowania, a także zmiana systemu aukcyjnego, który ma w większym wymiarze promować technologie pozwalające na wytwarzanie energii w sposób stabilny i przewidywalny, dodatkowo wprowadzono podział na koszyki technologiczne oraz rozszerzono definicję instalacji OZE oraz wprowadzono nowe definicje.

Zmiana dotyczy nie tylko ustawy o odnawialnych źródłach energii, ale również ustawy Prawo energetyczne oraz ustay o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Obszerność regulacji oraz jej poziom skomplikowania może wiązać się z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi.