Krajobraz po pierwszej aukcji

Michał Kornasiewicz        17 stycznia 2017        Komentarze (0)

Pilotaż czy jednak aukcja?

Oceniając ostatnią aukcję przychodzi mi na myśl fragment z filmu „Dzień świra”. Scena, w której Adaś Miauczyński otrzymuje wynagrodzenie. Wyliczając jak bardzo się starał i ile czasu poświęcił na naukę, nie może pojąć jak może otrzymywać taką wypłatę. Dlaczego kojarzę ją z pierwszą aukcją? Podobnie jak we wspomnianym filmie, uczestnicy aukcji długo czekali aż prawodawca ostatecznie ukształtuje model zielonej energetyki, czytali i analizowali coraz to nowe projekty ustaw, gdy wydawało się, że przepisy zostały ukształtowane, pozostał do realizacji system, przy pomocy którego aukcja miała zostać przeprowadzona. System wraz z testami opracowywano rok, przeprowadzano aukcje testowe i wreszcie doczekaliśmy się. 30 grudnia 2016 r. miał być dniem, w którym w wielkim stylu ruszymy naprzód w nowej zielonej rzeczywistości. Gdy okazało się, że część z wytwórców nie mogła złożyć oferty, dowiadujemy się, że wszystko jest w porządku, bo była to aukcja „pilotażowa”, a co z tym idzie służyła rozpoznaniu barier i wyeliminowaniu ich w przyszłości. Analizując jednak akty prawne związane z aukcją nigdzie nie udało mi się natknąć na uregulowanie, które traktuje pierwszą aukcję jako pilotaż. Wręcz przeciwnie, Prezes URE ogłaszał o aukcji, w ustawie o OZE i wydanych na podstawie upoważnień w niej zawartych rozporządzeniach również jest mowa o aukcji. Oznacza to, że mieliśmy do czynienia z aukcją w rozumieniu ustawy o OZE ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli były błędy w działaniu IPA, w tym powodujące brak dostępu do platformy, to Prezes URE dysponował uprawnieniami do unieważnienia aukcji. W takim wypadku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jako przyczyny techniczne powodujące konieczność unieważnienia Aukcji kwalifikuje się awarie, będące skutkiem problemów technicznych leżących po stronie URE, w wyniku których:

1)  Aukcja nie może zostać rozpoczęta lub zakończona w terminie, określonym w ogłoszeniu o Aukcji;

2)  dostęp do IPA nie był możliwy przez co najmniej 15 godzin podczas trwania Sesji aukcji;

3)  nastąpiła przerwa w dostępie do IPA w trakcie ostatnich 90 minut trwania Sesji aukcji lub

4) Prezes URE powziął uzasadnione wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu Sesji aukcji.

Jeżeli nie unieważniono aukcji pomimo zajścia jednej z powyższych przesłanek przemawiających za jej unieważnieniem, to  istnieje ogromne ryzyko, że wytwórcy będą domagali się odszkodowań i nic tu nie pomoże ograniczenie odpowiedzialności Prezesa URE zawarte w Regulaminie. A jakie są inne konsekwencje pierwszej aukcji? Tego dowiesz się z dzisiejszego wpisu.

Zwrot kaucji/gwarancji bankowej

Jeżeli nie wziąłeś udziału aukcji albo nie złożyłeś oferty w trakcie sesji aukcji lub wycofałeś złożoną ofertę, to możesz domagać się od URE zwrotu kaucji/gwarancji bankowej. Jeżeli znajdujesz się w jednej z powyższych sytuacji i chcesz zwrotu kaucji/gwarancji bankowej, musisz wystąpić do URE z wnioskiem o jej zwrot. Zaniechanie żądania zwrotu będzie traktowane przez URE jako Twoja decyzja o wykorzystaniu złożonego zabezpieczenia na potrzeby ewentualnych aukcji ogłaszanych w przyszłości.

Jak wygląda sprawa zwrotu, gdy wygrałeś lub przegrałeś aukcję (złożyłeś ważną ofertę w trakcie sesji aukcji). W takim wypadku zwrot następuje automatycznie, a termin zwrotu kaucji to:

1) 60 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii albo zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła energii – w przypadku wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję;

2) 14 dni od dnia zamknięcia aukcji – w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji.

 Obowiązki zwycięzców 

Zwycięzca bierze wszystko. W tym wypadku również obowiązki jakie nakłada ustawa o OZE. Zobowiązania należy te będą różne dla „starych” i „nowych” instalacje odnawialnego źródła energii.

Jeżeli złożyłeś deklarację o przystąpieniu do aukcji, Twoim obowiązkiem jest rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiło zamknięcie aukcji, tj. w przypadku aukcji z 30 grudnia najpóźniej w dniu 1 lutego 2017 r. W związku z powyższym, musisz przekazać Prezesowi URE potwierdzoną przez OSP lub właściwego OSD informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia. Informację tę wraz z potwierdzeniem OSP lub OSD musz przekazać Prezesowi URE w terminie 30 dni licząc od dnia wytworzenia energii po raz pierwszy na potrzeby systemu aukcyjnego.

Jeżeli zaś wytworzysz energię po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, w związku z m.in. Twoim zobowiązaniem co do terminu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii (od 24 do 72 miesięcy), będziesz zobowiązany do informowania Prezesa URE o stanie wykonania harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy instalacji odnawialnego źródła energii. Obowiązek ten jest realizowany w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, aż do wybudowania instalacji. Zakończenie budowy i rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej, aktualizuje kolejne powinności. Po pierwsze, od rozpoczęcia po raz pierwszy wytwarzania energii elektrycznej w nowej instalacji masz bowiem 30 dni na powiadomienie o tym fakcie Prezesa URE. Informacja ta musi zostać potwierdzona przez OSP lub właściwego OSD. Po drugie, jak już rozpoczniesz wytwarzanie energii elektrycznej w nowej instalacji, to Twoim obowiązkiem będzie powiadamianie, w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, Prezesa URE o ilości, wyrażonej w MWh, energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. 

Jeżeli masz jakieś pytania napisz do mnie na adres: mkornasiewicz@kancelariadkk.pl lub zostaw komentarz. 

Wyniki pierwszej aukcji – czy towar był wadliwy?

Michał Kornasiewicz        04 stycznia 2017        Komentarze (0)

Za nami pierwsza aukcja. Cóż mogło pójść nie tak? Jak się okazuje wiele. Przede wszystkim pozostały pełne magazyny, nie sprzedano nawet połowy z przeznaczonej do zbycia energii elektrycznej, a aukcja numer 2 pozostała nierozstrzygnięta z powodu braku minimalnej ilości ofert! Dla przypomnienia, wymagane są co najmniej trzy ważne oferty. Dodając do tego 15 niepodpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji ofert, mamy pełny obraz pierwszej aukcji. Dla przypomnienia, 30 grudnia 2016 r. przeprowadzono cztery rodzaje aukcji dla:

 1. istniejących biogazowni rolniczych o mocy  zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
 2. istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
 3. instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne),
 4. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

Co dalej z niesprzedaną energią?

Przepisy nie określają tego w sposób bezpośredni, niemniej może zostać sprzedana w ramach aukcji interwencyjnej, którą przeprowadza Prezes URE, ale wyłącznie w przypadku konieczności dokonania dodatkowej interwencji na rynku odnawialnych źródeł energii. Zatem, jeżeli Minister Energii uzna, że interwencja jest konieczna, to wyda odpowiednie rozporządzenia i zostanie przeprowadzona aukcja interwencyjna. W związku z brakiem aktów wykonawczych regulujących m.in. szczegółowe warunki aukcji interwencyjnej, nie ma się co jej spodziewać w najbliższym czasie.

Jaka jest przyszłość której chcesz?

Michał Kornasiewicz        31 grudnia 2016        Komentarze (0)

Czy wyobrażałeś sobie kiedykolwiek świat idealny? Jeżeli nawet nie zdarzyło Ci się wyobrażać idealnego całego świata, to z pewnością tworzyłeś w myślach jego małą perfekcyjną część – świetlaną przyszłość. Czy odbiegała od rzeczywistości? Pytanie zdaje się być retorycznym. A co zrobiłeś by swoje wizje zrealizować? Czy pracowałeś wystarczająco mocno, aby zmienić to co Ci nie odpowiada? Nie? Nie martw się! Nie jesteś sam!  Mi również troszeczkę zabrakło, no może nieco więcej niż troszeczkę. Ale nie ma tego złego, bo 2017 będzie Twoim Rokiem! Z całego serca Ci tego życzę, abyś kreował przyszłość której chcesz.

Zasady wyliczania pomocy publicznej

Michał Kornasiewicz        30 grudnia 2016        Komentarze (0)

Pierwsza aukcja jest już historią. W dniu dzisiejszym w godzinach od 8 do 14 wytwórcy rywalizowali o wsparcie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE. Kto wygrał? Tego oficjalnie dowiemy się dopiero po Nowym Roku. Zgodnie bowiem z postanowieniami Regulaminu aukcji, Prezes URE ma wprawdzie obowiązek podać wyniki aukcji do publicznej wiadomości, ale dokonuje tego niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji. W tym wypadku niezwłocznie oznacza po 1 stycznia. Więcej o Regulaminie aukcji OZE przeczytasz tutaj: http://zielone-prawo.pl/regulamin-aukcji-oze/

O czym wytwórcy, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach OZE oraz ci, którzy wytworzą energię po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, muszą jeszcze pamiętać? O oświadczeniu w przedmiocie jednostkowej pomocy publicznej, które należy złożyć wraz z ofertą. Samo oświadczenie nie stanowi większego problemu, niemniej kłopot może spowodować wyliczenie maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o OZE. Dostrzegając te problemy, z pomocą wytwórcom ruszył Zarządca Rozliczeń, który na swojej stronie internetowej (http://www.zrsa.pl/kalkulator-dla-wytworcow/) zamieścił wzór kalkulatora do wyliczania takiej pomocy. Zastrzec jednak wypada, że kalkulator ten ma jedynie charakter pomocniczy, a wszelkie wyliczenia należy zweryfikować zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Czym jest pomoc publiczna?

Pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki:

 1. beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca w rozumieniu funkcjonalnym;
 2. jest udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie;
 3. stanowi korzyść dla beneficjenta oraz jest selektywna;
 4. zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom;
 5. oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, iż niespełnienie choćby jednaj z powyżej przedstawionych przesłanek nie pozwala zakwalifikować danego rodzaju wsparcia jako pomocy publicznej.

Maksymalna wartość pomocy publicznej 

Celem wprowadzenia przepisu regulującego kwestie wysokości pomocy państwa przeznaczonej dla wytwórców była chęć wyeliminowania nadwsparcia. W art. 39 ust. 1 ustawy o OZE mowa jest o maksymalnej wartości pomocy publicznej, czyli wszelkiej pomocy, którą jednocześnie można zakwalifikować jako publiczną, i która nie może przekroczyć wartości określonej na podstawie ust. 1 art. 39 ustawy o OZE, tj. różnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej  obowiązującej w dniu złożenia oferty przez wytwórcę i ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w tej instalacji w okresie określonym w rozporządzeniu Ministra Energii w przedmiocie okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w danym roku, a przychodami ze sprzedaży tej samej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w tej instalacji ustalanymi według średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b prawa energetycznego, obowiązującej w dniu złożenia oferty. Co oczywiste, skoro mamy do czynienia z maksymalną pomocą, łączna wartość pomocy publicznej, w okresie wsparcia, nie może przekroczyć wartości pomocy maksymalnej.

Łączna wartość pomocy publicznej

W dalszej części art. 39 prawodawca wskazuje co składa się na łączną pomoc publiczną. Katalog wydaje się zamknięty, niemniej jednak jest bardzo szeroki i obejmuje wszelkie formy pomocy zarówno dla wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach OZE, jak i tych , którzy wytworzą energię po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji. Przekroczenie maksymalnej wartości pomocy publicznej uniemożliwia przystąpienie do aukcji.

Rozporządzenie 

Szczegółowe wytyczne obliczania wartości pomocy publicznej znajdują się w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

 

Regulamin aukcji OZE

Michał Kornasiewicz        29 grudnia 2016        Komentarze (0)

Lepiej późno niż wcale, tak można podsumować wyznaczenie pierwszego terminu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Długo trzymani w niepewności wytwórcy doczekali się i już 30 grudnia będą mogli wziąć udział w pierwszej aukcji. Dla przebiegu aukcji kluczowe znaczenie ma dokument, który w dniu 28 listopada 2016 r. ukazał się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej URE. Regulamin aukcji, bo o nim mowa, ze względu na dość skromną regulację zasad przeprowadzania aukcji w ustawie o OZE, jest dokumentem bardzo dokładnie analizowanym przez podmioty zainteresowane udziałem w najbliższej aukcji. Czy Prezes URE, jako podmiot odpowiedzialny za opracowanie regulaminu, zaskoczył? Czy wszystko jest jasne?

 

Ogłoszenie o aukcji

Przechodząc do omówienia Regulaminu, należy zwrócić uwagę, że pozostawiony przez prawodawcę Prezesowi URE zakres spraw podlegających uregulowaniu w tym dokumencie jest bardzo szeroki.  Reguluje on przecież m.in. tak kluczową kwestię jak sposób rozstrzygania aukcji. Całą procedurę rozpoczyna ogłoszenie, które zamieszczane jest w BIP URE nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia aukcji. Termin ten powinien pozwolić zainteresowanym na przygotowanie się do aukcji. Dodatkowo, w ogłoszeniu zamieszczane są informacje o typie i parametrach aukcji. Jest to o tyle istotne, że w aukcji będzie mógł wziąć udział wytwórca, który spełnia jej parametry, czyli atrybuty aukcji ogłoszonej przez Prezesa URE w BIP URE, określające w szczególności: termin przeprowadzenia sesji aukcji, godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców, ilość i wartość tej energii, jaka może zostać sprzedana przez wytwórców zagranicznych, okres wsparcia, koszyk technologiczny, typ instalacji, przedział mocy Instalacji OZE, a w przypadku aukcji interwencyjnej: rodzaj instalacji oraz cenę maksymalną. Jest to katalog otwarty, co oznacza, że parametry mogą być dodatkowo modyfikowane przez inne kryteria niewskazane w powyższym wyliczeniu.

 

Organizacja aukcji 

Podstawową zasadą jest przeprowadzanie aukcji co najmniej raz w roku odrębnie dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE określonego typu, przedziału mocy oraz koszyka technologicznego. Każda aukcja przeprowadzana jest w postaci elektronicznej i oznaczana indywidualnym numerem. Jak już wspomniałem, do udziału w aukcji dopuszczeni są wytwórcy, których instalacja OZE spełnia parametry aukcji, czyli jej atrybuty określające m.in. koszyk technologiczny, typ instalacji czy przedział mocy. Czas trwania sesji aukcji to minimum 8 godzin, a godziny otwarcia i zamknięcia aukcji nie mogą przypadać na dni ustawowo wolne od pracy.

 

Internetowa Platforma Aukcyjna

IPA jest platformą dedykowaną do kompleksowej obsługi aukcji. Większość czynności, zarówno przygotowawczych jak i w trakcie sesji aukcji, wykonuje się za pomocą w/w platformy. W regulaminie wprowadzono domniemanie, że osoba dysponująca loginem i hasłem do konta wytwórcy działa jako wytwórca lub pełnomocnik wytwórcy, a co za tym idzie skutki czynności podejmowanych w IPA obciążają każdorazowo bezpośrednio wytwórcę. Regulamin reguluje również zasady wyzwania do uzupełnia braków. I tak, w razie stwierdzenia przez Prezesa URE, że informacje wskazane we wniosku, deklaracji lub sprawozdaniu (w tym w przesłanych załącznikach) wymagają doprecyzowania lub uzupełnienia, organ wzywa wytwórcę na piśmie, na zasadach określonych w k.p.a., do usunięcia braków, doprecyzowania lub uzupełnienia informacji. W pewnych sytuacjach możliwy jest również kontakt Administratora (pracownika URE uprawnionego do obsługi IPA) z wytwórcą lub osobą wskazaną przez wytwórcę do kontaktu, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Będzie to dopuszczalne w razie konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki lub spraw mniejszej wagi.

 

Rejestracja i aktywacja konta

Przystąpienie do aukcji wymaga od wytwórcy rejestracji i aktywacji konta na IPA. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie https://ipa.ure.gov.pl/rejestracja. Chwilą, z którą następuje aktywacja konta jest akceptacja pierwszej deklaracji lub wydanie pierwszego zaświadczenia. Potwierdzeniem aktywacji konta jest wiadomość mailowa, którą wytwórca otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. Należy przy tym pamiętać, że otrzymanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji w wersji pisemnej nie zwalnia wytwórcy z wymogu wysłania wniosku także za pośrednictwem IPA. Podobnie złożenie deklaracji w wersji pisemnej nie zwalnia wytwórcy z wymogu wysłania deklaracji za pośrednictwem IPA. Aktywowane będą wyłącznie te konta, które zawierają deklaracje i wnioski wysłane za pośrednictwem IPA. Przez wysłanie należy rozumieć czynność polegającą na przekazaniu do dyspozycji administratora IPA za pomocą polecenia „wyślij” danych lub informacji wprowadzonych do formularza wniosku lub deklaracji.

 

Zasady składania podpisów

Dla skuteczności składanych oświadczeń w IPA wymagane jest od wykonawcy złożenie podpisu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z zasadami reprezentacji wytwórcy lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, z tym zastrzeżeniem, że pod ofertą podpisy może złożyć osobiście wytwórca lub osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do jego reprezentacji. Nie jest możliwe podpisanie oferty przez pełnomocnika, w tym prokurenta.

 

Deklaracje

Deklaracje o przystąpieniu do aukcji składane są przez wytwórcę energii elektrycznej w instalacji istniejącej, z pewnymi wyłączeniami, o których jest mowa tutaj: http://zielone-prawo.pl/nowe-obowiazki-przy-skladaniu-deklaracji-o-przystapieniu-do-aukcji/

Deklarację wysyła się za pośrednictwem formularza IPA i to także, o czy była już mowa, w razie uprzedniego złożenia deklaracji w formie pisemnej. W formularzu należy podać dane dotyczące instalacji OZE, w tym: lokalizację instalacji, moc zainstalowaną elektryczną, nazwę instalacji oraz sposób wyprowadzenia mocy. Każdej deklaracji w IPA nadawany jest indywidulny numer. O wyniku weryfikacji deklaracji wytwórca powiadamiany jest za pośrednictwem IPA oraz mailowo na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Po akceptacji deklaracji, instalacji OZE nadawany jest w IPA indywidualny numer oraz indywidualny numer rachunku bankowego, na który wytwórca zobowiązany jest uiścić kaucję, jeżeli chce mieć możliwość wysłania oferty. Więcej na temat deklaracji

 

Procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE

Procedura oceny formalnej została omówiona tutaj: http://zielone-prawo.pl/zaswiadczenie-o-dopuszczeniu-do-udzialu-w-aukcji/. Podobnie jak w przypadku deklaracji, wniosek o wydanie zaświadczenia jest składany za pośrednictwem IPA, a jego wysłanie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego ePUAP. Każdy wniosek otrzymuje indywidualny numer. Wniosek, co do zasady, może zostać wysłany w dowolnym terminie, ale należy mieć na uwadze, że jego weryfikacja następuje w terminach wynikających z k.p.a., czyli bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny zostać wyjaśnione w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Oznacza to, że wysłanie wniosku w terminie nieodległym od terminu aukcji może uniemożliwiać jego rozpoznanie. O weryfikacji wniosku wytwórca informowany jest za pośrednictwem komunikatu w IPA oraz wiadomością mailową. Pozytywna weryfikacja oznacza wydanie zaświadczenia, które jest dostępne w wersji elektronicznej na koncie wytwórcy w IPA. Termin ważności zaświadczenia to 12 miesięcy liczonych od dnia wydania zaświadczenia. Po wydaniu zaświadczenia instalacji OZE nadawany jest indywidualny numer oraz indywidualny numer rachunku bankowego, na który wytwórca może uiścić kaucję, celem uzyskania możliwości wysłania oferty.

 

Kaucje i gwarancje bankowe

Aby uzyskać możliwość wysłania oferty, wytwórca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia. Zabezpieczenie może polegać na wpłacie kaucji lub ustanowieniu gwarancji bankowej. Wysokość zabezpieczenia wynosi 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji OZE. Kaucja jest wnoszona w złotych polskich na indywidualny rachunek bankowy wskazany w IPA przypisany do każdej instalacji OZE. Z kolei zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej, wymaga od wytwórcy dostarczenia jej w oryginale bezpośrednio do Prezesa URE. Skuteczność wniesienia kaucji uzależniona jest jej zaksięgowania na dedykowanym rachunku bankowym oraz pojawienia się na koncie indywidualnej instalacji informacji o wystarczającej wysokości środków. Kaucja stanowi zabezpieczenie wyłącznie dla tej instalacji OZE, na której rachunek została wpłacona, a co za tym idzie nie może zostać przeniesiona w całości lub w części na poczet zabezpieczenia dla innej instalacji OZE. Wracając do gwarancji bankowych, oprócz wymogów co do ich treści, które polegają m.in. na ich bezwarunkowości, płatności na pierwsze żądanie Prezesa URE i nieodwołalności, warto zapamiętać, że muszą spełniać również wymóg dotyczący okresu obowiązywania (§11 ust. 10 Regulaminu). Po dostarczeniu gwarancji do URE następuje jej weryfikacja i jeżeli jest pozytywna wytwórca otrzymuje informację o tym za pośrednictwem IPA.

 

Składanie ofert w toku aukcji

Ofertę w aukcji może złożyć wytwórca energii elektrycznej w instalacji w OZE, która spełnia parametry danej aukcji oraz dla której skutecznie wniesiono zabezpieczenie, a także, dla której nie upłynął termin ważności zaświadczenia lub zaakceptowano deklarację i nie upłynął termin, w którym wytwórcy przysługuje prawo do korzystania z systemu wsparcia dla tej instalacji, jak również przy użyciu której dotychczas nie wygrał aukcji i dla której nie wysłano oferty w innej trwającej aukcji. Oferty są wysyłane podczas sesji aukcji wyłącznie za pośrednictwem IPA, a wytwórca może złożyć wyłącznie jedną ofertę dla danej instalacji OZE. Wysłana oferta jest niedostępna dla innych uczestników aukcji, a także osób trzecich. Dopuszczalna jest modyfikacja i wycofanie oferty, z tym zastrzeżeniem, że operacje te nie będą możliwe na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji. Żądanie wycofania oferty nie podlega modyfikacji ani anulowaniu, przy czym po wycofaniu oferty istnieje możliwość wysłania kolejnej oferty dla tej samej instalacji OZE w trakcie trwania danej sesji aukcji. Po zamknięciu sesji aukcji niemożliwa jest jakakolwiek zmiana oferty.

 

Rozstrzygnięcie aukcji

Do rozstrzygnięcia aukcji dochodzi wyłącznie w sytuacji, w której w sesji aukcji złożono nie mniej niż 3 ważne (nieodrzucone) oferty. Do odrzucenia dojdzie jeżeli złożona oferta, której cena, powiększona o jednostkową pomoc publiczną, przekracza cenę referencyjną lub cenę maksymalną. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez dwóch lub więcej wytwórców, klasyfikowana wyżej jest ta oferta, która została wcześniej złożona. Ma to o tyle istotne znaczenie, że aukcję wygrywa nie tylko wytwórca, który zaoferował najniższą cenę, ale, w razie niewyczerpania ilości i wartości energii przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji, zwycięzcami są również uczestnicy aukcji, których oferty wprawdzie zostały sklasyfikowane niżej, ale mieszczą się w ilościach i wartościach energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji i tak do przekroczenia przewidzianych w aukcji limitów. Pierwsza oferta (i kolejne), której przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitów uznawana jest za przegrywającą.

 

Podsumowanie

W Regulaminie jest kilka zapisów, które nie powinny się w nim znaleźć, przykładowo powtórne przesyłanie wniosków przez wytwórców, którzy złożyli deklaracje lub otrzymali zaświadczenia w wersji papierowej, czy konieczność dostarczania do URE oryginału gwarancji bankowej. Zapisy te wprowadzają niepotrzebne zamieszanie i wydłużają cały proces przygotowania do udziału w aukcji. Niemniej, niezaprzeczalnie jest to dla polskiej energetyki odnawialnej historyczna chwila, bowiem po raz pierwszy rozpocznie funkcjonowanie krajowy system aukcyjny, który umożliwia m.in. przejście ze starego systemu opartego na świadectwach pochodzenia na system nowy. Z niecierpliwością czekam na pierwszą aukcję, a wszystkim uczestnikom życzę powodzenia!

Na 30 grudnia zaplanowano przeprowadzenie czterech rodzajów aukcji dla:

 1. istniejących biogazowni rolniczych o mocy  zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
 2. istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
 3. instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne),
 4. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).