Lipiec 2016

System aukcyjny po nowemu

Michał Kornasiewicz        05 lipca 2016        Komentarze (0)

Z kart naszej historii 1 lica zapamiętamy jako początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zwycięstwo ze Szwedami w bitwie o Warszawę, uregulowanie kwestii wekslowych oraz, po bardzo długim oczekiwaniu, wejście w życie nowego systemu wsparcia energetyki odnawialnej. Na co stawia ustawodawca? Przede wszystkim na przewidywalność i stabilność wytwarzania energii. Te przesłanki mają najistotniejsze znaczenie przy ustalaniu zasad […]

Spółdzielnia energetyczna

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

Podobnie jak w przypadku klastra energii, spółdzielnia energetyczna jest pojęciem nowym. Oznacza spółdzielnię w rozumieniu ustawy Prawo spółdzielcze, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie: a)     energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW lub b)     biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż […]

Klastry energii

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

Czym jest klaster energii? Wprowadzone w nowelizacji ustawy o OZE pojęcie klastra energii oznacza cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci […]

Prosumenci – zmiany, zmiany, zmiany

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

Głównym założeniem przyświecającym ustawodawcy, który uzasadnia zmianę modelu wsparcia prosumentów jest wykorzystywanie wyprodukowanej w mikroinstalacji energii elektrycznej przede wszystkim w celu zużycia jej na własne potrzeby. Wdrożenie tego zamierzenia wymagało zasadniczej modyfikacji modelu wsparcia energetyki prosumenckej. W miejsce taryf gwarantowanych, wytwórcy energii z mikroźródeł otrzymają tzw. opusty, a Zmianie uległa również sama definicja prosumenta. Kim […]

Nowelizacja ustawy o oze – główne założenia

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

23 czerwca 2016 r. Marszałek Sejmu przekazał Prezydentowi RP poselski projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Prezydent podpisał ją w dniu 28 czerwca 2016 r. Ustawa nowelizująca wejdzie w życie z dniem, z pewnymi wyjątkami, 1 lipca 2016 r. Głównym zamierzeniem ustawy nowelizującej, jak wskazali jej autorzy, jest […]