Klastry energii

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

Czym jest klaster energii?

Wprowadzone w nowelizacji ustawy o OZE pojęcie klastra energii oznacza cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Zasady reprezentacji

Klaster energii jest reprezentowany przez koordynatora, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.

Co z koncesją?

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub energii w formie klastra energii wymaga uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji albo wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego lub wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów. Zaznaczyć przy tym należy, że koncesję lub wpis jest zobowiązany posiadać wyłącznie koordynator klastra energii.

Umowa o przyłączenie

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza współpracować klaster energii, jest obowiązany do zawarcia z koordynatorem klastra energii umowę o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 Prawa energetycznego. Przy czym znajdują tu zastosowanie m.in. reguły dotyczące technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci operatora. Obszar działania klastra energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami tego klastra. Nadto, działalność klastra energii nie może obejmować połączeń z sąsiednimi krajami.

Do koordynatora klastra energii stosuje się również przepis art. 9d Prawa energetycznego w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu przepisów tej ustawy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: