Krajobraz po pierwszej aukcji

Michał Kornasiewicz        17 stycznia 2017        Komentarze (0)

Pilotaż czy jednak aukcja?

Oceniając ostatnią aukcję przychodzi mi na myśl fragment z filmu „Dzień świra”. Scena, w której Adaś Miauczyński otrzymuje wynagrodzenie. Wyliczając jak bardzo się starał i ile czasu poświęcił na naukę, nie może pojąć jak może otrzymywać taką wypłatę. Dlaczego kojarzę ją z pierwszą aukcją? Podobnie jak we wspomnianym filmie, uczestnicy aukcji długo czekali aż prawodawca ostatecznie ukształtuje model zielonej energetyki, czytali i analizowali coraz to nowe projekty ustaw, gdy wydawało się, że przepisy zostały ukształtowane, pozostał do realizacji system, przy pomocy którego aukcja miała zostać przeprowadzona. System wraz z testami opracowywano rok, przeprowadzano aukcje testowe i wreszcie doczekaliśmy się. 30 grudnia 2016 r. miał być dniem, w którym w wielkim stylu ruszymy naprzód w nowej zielonej rzeczywistości. Gdy okazało się, że część z wytwórców nie mogła złożyć oferty, dowiadujemy się, że wszystko jest w porządku, bo była to aukcja „pilotażowa”, a co z tym idzie służyła rozpoznaniu barier i wyeliminowaniu ich w przyszłości. Analizując jednak akty prawne związane z aukcją nigdzie nie udało mi się natknąć na uregulowanie, które traktuje pierwszą aukcję jako pilotaż. Wręcz przeciwnie, Prezes URE ogłaszał o aukcji, w ustawie o OZE i wydanych na podstawie upoważnień w niej zawartych rozporządzeniach również jest mowa o aukcji. Oznacza to, że mieliśmy do czynienia z aukcją w rozumieniu ustawy o OZE ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli były błędy w działaniu IPA, w tym powodujące brak dostępu do platformy, to Prezes URE dysponował uprawnieniami do unieważnienia aukcji. W takim wypadku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jako przyczyny techniczne powodujące konieczność unieważnienia Aukcji kwalifikuje się awarie, będące skutkiem problemów technicznych leżących po stronie URE, w wyniku których:

1)  Aukcja nie może zostać rozpoczęta lub zakończona w terminie, określonym w ogłoszeniu o Aukcji;

2)  dostęp do IPA nie był możliwy przez co najmniej 15 godzin podczas trwania Sesji aukcji;

3)  nastąpiła przerwa w dostępie do IPA w trakcie ostatnich 90 minut trwania Sesji aukcji lub

4) Prezes URE powziął uzasadnione wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu Sesji aukcji.

Jeżeli nie unieważniono aukcji pomimo zajścia jednej z powyższych przesłanek przemawiających za jej unieważnieniem, to  istnieje ogromne ryzyko, że wytwórcy będą domagali się odszkodowań i nic tu nie pomoże ograniczenie odpowiedzialności Prezesa URE zawarte w Regulaminie. A jakie są inne konsekwencje pierwszej aukcji? Tego dowiesz się z dzisiejszego wpisu.

Zwrot kaucji/gwarancji bankowej

Jeżeli nie wziąłeś udziału aukcji albo nie złożyłeś oferty w trakcie sesji aukcji lub wycofałeś złożoną ofertę, to możesz domagać się od URE zwrotu kaucji/gwarancji bankowej. Jeżeli znajdujesz się w jednej z powyższych sytuacji i chcesz zwrotu kaucji/gwarancji bankowej, musisz wystąpić do URE z wnioskiem o jej zwrot. Zaniechanie żądania zwrotu będzie traktowane przez URE jako Twoja decyzja o wykorzystaniu złożonego zabezpieczenia na potrzeby ewentualnych aukcji ogłaszanych w przyszłości.

Jak wygląda sprawa zwrotu, gdy wygrałeś lub przegrałeś aukcję (złożyłeś ważną ofertę w trakcie sesji aukcji). W takim wypadku zwrot następuje automatycznie, a termin zwrotu kaucji to:

1) 60 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii albo zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła energii – w przypadku wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję;

2) 14 dni od dnia zamknięcia aukcji – w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji.

 Obowiązki zwycięzców 

Zwycięzca bierze wszystko. W tym wypadku również obowiązki jakie nakłada ustawa o OZE. Zobowiązania należy te będą różne dla „starych” i „nowych” instalacje odnawialnego źródła energii.

Jeżeli złożyłeś deklarację o przystąpieniu do aukcji, Twoim obowiązkiem jest rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiło zamknięcie aukcji, tj. w przypadku aukcji z 30 grudnia najpóźniej w dniu 1 lutego 2017 r. W związku z powyższym, musisz przekazać Prezesowi URE potwierdzoną przez OSP lub właściwego OSD informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia. Informację tę wraz z potwierdzeniem OSP lub OSD musz przekazać Prezesowi URE w terminie 30 dni licząc od dnia wytworzenia energii po raz pierwszy na potrzeby systemu aukcyjnego.

Jeżeli zaś wytworzysz energię po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, w związku z m.in. Twoim zobowiązaniem co do terminu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii (od 24 do 72 miesięcy), będziesz zobowiązany do informowania Prezesa URE o stanie wykonania harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy instalacji odnawialnego źródła energii. Obowiązek ten jest realizowany w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, aż do wybudowania instalacji. Zakończenie budowy i rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej, aktualizuje kolejne powinności. Po pierwsze, od rozpoczęcia po raz pierwszy wytwarzania energii elektrycznej w nowej instalacji masz bowiem 30 dni na powiadomienie o tym fakcie Prezesa URE. Informacja ta musi zostać potwierdzona przez OSP lub właściwego OSD. Po drugie, jak już rozpoczniesz wytwarzanie energii elektrycznej w nowej instalacji, to Twoim obowiązkiem będzie powiadamianie, w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, Prezesa URE o ilości, wyrażonej w MWh, energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. 

Jeżeli masz jakieś pytania napisz do mnie na adres: mkornasiewicz@kancelariadkk.pl lub zostaw komentarz. 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mkornasiewicz@kancelariadkk.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: