Nowe obowiązki przy składaniu deklaracji o przystąpieniu do aukcji

Michał Kornasiewicz        12 listopada 2016        Komentarze (0)

Każde nasze działanie ma swój cel. Chęć jego osiągnięcia powoduje, że nierzadko potrafimy pokonać wiele przeciwności. Głównym celem wytwórców zielnej energii jest wygranie aukcji, ale aby tego dokonać muszą zostać do niej dopuszczeni. Od ustawodawcy oczekuje się przede wszystkim tego, że nie będzie utrudniał udziału w tejże aukcji, w szczególności tym, których uprzednio do niej dopuścił.

Czy prawodawca sprostał, temu, jak się wydaje, prostemu zadaniu? O tym traktuje dzisiejszy wpis.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje dwie formy dopuszczenia wytwórcy do udziału w aukcji OZE:

  • Pierwsza, uproszczona, została przewidziana dla uczestników systemu wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia i polega na złożeniu deklaracji o przystąpieniu do aukcji.
  • Druga, obejmuje pozostałe podmioty, wymaga przejścia oceny formalnej przygotowania do udziału w aukcji i kończy się wydaniem zaświadczenia.

Zgodnie z informacjami Prezesa URE, wytwórcy rozpoczęli składanie deklaracji jak i uzyskali zaświadczenia. Jednakże ostatnia zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii spowodowała, że czynności te wymagają powtórzenia. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii miała wpływ m.in. na zasady przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Niestety, dla wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji lub wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji przed 1 lipca 2016 r., oznacza to konieczność ponownego złożenia deklaracji lub złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, a to z powodu obowiązkowego wskazywania w deklaracji lub wniosku informacji o parametrach instalacji odnawialnego źródła energii. W związku z powyższym, deklaracje i zaświadczenia, które nie odpowiadają wymaganiom obecnie obowiązujących przepisów, muszą zostać do nich dostosowane, w przeciwnym wypadku złożenie oferty w toku aukcji nie będzie możliwe.

Uprawnienie do złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji OZE

Włącznie określone grupy wytwórców mają możliwość przystąpienia do aukcji w drodze deklaracji. Najogólniej rzecz ujmując są to podmioty korzystające ze „starego” systemu wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia. Określona przez ustawodawcę deklaracja to oświadczenie wytwórcy należącego do grupy uprawnionej, o której jest mowa poniżej, w wyniku którego otrzymuje on prawo do udziału w aukcji, bez konieczności przechodzenia uprzedniego procesu weryfikacji. Adresatem oświadczenia jest Prezes URE. Do wytwórców mających prawo złożenia deklaracji zaliczyć należy:

  1. wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
  2. a) pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (1 lipca 2016 r.),
  3. b) w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (1 lipca 2016 r.).
  4. wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja:
  5. a) w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (1 lipca 2016 r.),
  6. b) w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (1 lipca 2016 r.).

Niemniej, z kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia deklaracji wykluczeni są wytwórcy, którzy produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w instalacjach:

1) spalania wielopaliwowego, z wyłączeniem dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego;

2) odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 20 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytworzenia energii elektrycznej;

3) odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, z wyłączeniem instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących do wytwarzania tej energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, spalanych w wysokosprawnej kogeneracji o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego.

Powyższe wykluczenie ma charakter przedmiotowy a nie podmiotowy, co oznacza, że dotyczy wyłącznie instalacji, a nie wytwórcy, w związku z czym, jeżeli podmiot wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w różnych instalacjach, w tym wykluczonych i niewykluczonych, to uprawniony jest do złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla instalacji niewykluczonej (tak też J. Pokrzywniak, Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk, Warszawa 2016, s. 198).

Warto również wspomnieć, że wytwórca nie traci dotychczasowego „starego” wsparcia przez samo złożenie deklaracji o udziale w aukcji, czy też oferty w toku aukcji. Przejście na nowy system wsparcia następuje z chwilą wygrania aukcji, a dokładnie z chwilą rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w wyniku wygranej aukcji (J. Pokrzywniak, Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk, Warszawa 2016, s. 197).

Treść deklaracji o przystąpieniu do aukcji oraz inne dokumenty wymagane dla skuteczności deklaracji

W ustawie o odnawialnych źródłach energii nie ma przepisów, które określają treść deklaracji o przystąpieniu do aukcji. Art. 71 ustawy mówi wyłącznie o treści oświadczenia jakie zobowiązany jest złożyć i dołączyć do deklaracji o przystąpieniu do aukcji wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny. W przepisie tym znajduje się również katalog instalacji podlegających wykluczeniu z uproszczonej procedury przystępowania do aukcji.

Mając powyższe na uwadze, oraz treść art. 73 ust. 3a ustawy o odnawialnych źródłach energii, uznać należy, że deklaracja powinna dokładnie określać instalację w której będzie wytwarzana energia objęta postępowaniem aukcyjnym, w tym rodzaj instalacji, moc zainstalowaną elektryczną, stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, poziom emisji CO2 , jej lokalizację, informacje o ewentualnej modernizacji i parametrach instalacji sprzed modernizacji, a także informację o rodzaju paliwa, jeżeli instalacja takie wykorzystuje. Jak już wspomniano, deklarację składa się do Prezesa URE, dodatkowo w deklaracji należy dokładnie oznaczyć wytwórcę.

Obowiązki wytwórców, którzy złożyli deklarację przed 1 lipca 2016 r.  

W związku ze zmianą przepisów, wytwórcy, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji przed 1 lipca 2016 r. zobowiązani są do ich uzupełnienia poprzez przekazanie regulatorowi informacji o parametrach instalacji (rodzaj, moc zainstalowana elektryczna, stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej oraz emisja CO2 ).

*****

Dalsza część artykułu >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: