Która technologia OZE może liczyć na wsparcie w 2017 r.?

Michał Kornasiewicz        28 listopada 2016        Komentarze (0)

Wilk syty i owca cała? Niestety nie tym razem. Od dłuższego czasu zapowiedzi o zmianie tendencji związanych ze strumieniem wsparcia, w przypadku energetyki odnawialnej, kierowane są głównie do źródeł cechujących się przede wszystkim stabilnością i przewidywalnością wytwarzania energii elektrycznej.

Projekt ogłoszonego w dniu 23 listopada br. Rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r., potwierdza powyższy kierunek. Na największe wsparcie mogą liczyć technologie wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej biogaz, biomasę i hydroenergetyka. Pomoc dostanie również fotowoltaika, która ze względu na szybki proces realizacji inwestycji oraz wytwarzanie energii elektrycznej w szczytowym okresie zapotrzebowania jest dla projektodawców technologią wartą uwagi.

Nie ma przy tym taryfy ulgowej dla energii wiatrowej, która, zdaniem autorów projektu, była głównym beneficjentem „starego” systemu wsparcia i w obecnym nie zasługuje już na taką pomoc.

Akt ten ma kluczowe znaczenie dla wytwórców, zarówno tych którzy planują dopiero inwestycje, jak również tych, którzy zamierzają lub już złożyli deklaracje o przystąpieniu do aukcji, bowiem jeżeli ją wygrają, to w okresie 15 lat mogą liczyć na udział w systemie.

Czy wszystko jest już przesądzone? Na szczęście nie, bowiem projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, w związku z czym możliwe jest zgłaszanie uwag do jego treści i przedstawianie stanowisk.

Omawiane rozporządzenie będzie miało decydujący wpływ na kształt energetyki odnawialnej w najbliższym roku. Niemniej główny problem w tym, że aukcji jak nie było tak nie ma. Rozporządzenie powinno wejść w życie do 31 października, mamy koniec listopada a dyskutujemy nad projektem. Cała branża czeka na informację o starcie, a rok 2020 na 15 % udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto.

Jak przyłączyć mikroinstalację do sieci elektroenergetycznej

Michał Kornasiewicz        23 listopada 2016        Komentarze (0)

Ostatnio miałem przyjemność prowadzić szkolenie u jednego z operatorów systemu dystrybucyjnego, czyli przedsiębiorstwa energetycznego, które zajmuje się m.in. dystrybuowaniem energii elektrycznej oraz przyłączeniem do sieci nowych obiorców. W trakcie dyskusji dowiedziałem się, że przyłączenie do sieci mikroinstalacji, choć wydaje się nieskomplikowane, często generuje sytuacje, które mają wpływ na wynik końcowy w postaci rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej, a następnie sprzedaży jej sprzedawcy zobowiązanemu. Problemy te związane są głównie z niezawieraniem przez wytwórców umów koniecznych do rozpoczęcia korzystania z przewidzianego specjalnie dla nich systemu wsparcia. Dzisiejszy wpis poświęcam istotnym kwestiom związanym z przyłączaniem mikroinstalacji do sieci.

Sposoby przyłączenia mikroinstalacji

Przyłączenie mikroinstalacji do sieci może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym jest zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, a drugim zawarcie z przedsiębiorstwem energetycznym tradycyjnej umowy przyłączeniowej.

Zgłoszenie

Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia jest możliwe w przypadku, gdy po pierwsze, jesteś już przyłączony do sieci dystrybucyjnej jako odbiorca końcowy (odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek), po drugie, moc zainstalowana przyłączanej mikroinstalacji nie jest większa niż moc określona w wydanych uprzednio (dla nieruchomości lub obiektu który masz już przyłączony do sieci, a na którym planujesz zainstalowanie mikroinstalacji) warunkach przyłączenia.

Miejsce złożenia i elementy zgłoszenia

Zgłoszenie należy złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym do którego mikroinstalacja ma być przyłączona. W zgłoszeniu wpisujesz imię i nazwisko lub nazwę, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji, dodatkowo musisz określić rodzaj i moc mikroinstalacji oraz przekazać informacje o spełnieniu przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych zapewniających m.in. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz zabezpieczenie systemu przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonej mikroinstalacji. Skorzystaj w tym celu z gotowych wzorów dostępnych na stronach operatorów w zakładkach przyłączenie do sieci. Pamiętaj również, że nie znajduje przy tym w obowiązujących przepisach usprawiedliwienia warunkowanie przyłączenia mikroinstalacji od jej instalacji wyłącznie przez instalatora mikroinstalacji.

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania i złożysz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, na której planujesz inwestycję oraz posiadanym tytule prawnym do mikroinstalacji, a także po zawrzesz właściwe umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz sprzedawcą zobowiązanym, to operator zainstaluje układ zabezpieczający i układu pomiarowo – rozliczeniowy, których koszt operator zobowiązany jest pokryć, i będziesz mógł rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej.

Ważne umowy

Niemniej, musisz pamiętać o bardzo istotnej kwestii, a mianowicie zawarciu z operatorem systemu dystrybucyjnego umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzanej do sieci tego operatora oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji ze sprzedawcą zobowiązanym (podmiotem, który ma obowiązek zakupu wyprodukowanej w mikroinstalacji energii elektrycznej). Umowy te należy zawrzeć po otrzymaniu od podmiotu, do sieci którego przyłączana jest mikroinstalacja dokumentu o nazwie „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”. Zapamiętaj, że są to umowy odrębne od umów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej. Zaniechanie zawarcia wspomnianych umów uniemożliwia operatorowi zainstalowanie urządzenia pomiarowo – rozliczeniowego, co powoduje, że dopiero po wypełnieniu tego obowiązku możliwe będzie rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z pełnymi tego konsekwencjami wynikającymi z ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Termin przyłączenia na podstawie zgłoszenia

Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek przyłączyć twoją mikroinstalację na podstawie zgłoszenia, w terminie 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia. Jednakże, o czym już była mowa, jeżeli nie zawrzesz umowy dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji, operator systemu dystrybucyjnego nie zainstaluje układu pomiarowo-rozliczeniowego, a co za tym idzie termin przyłączenia może ulec wydłużeniu.

Przyłączenie na zasadach ogólnych

Jeżeli nie masz możliwości, aby skorzystać z procedury zgłoszenia, to musisz zawrzeć z przedsiębiorstwem energetycznym, do którego sieci ubiegasz się o przyłączenie, umowę o przyłączenie do sieci. Z racji tego, że dla dokonania przyłączenia, w większości przypadków, koniecznym jest wykonanie odcinka sieci, proces przyłączenia będzie znacznie dłuższy niż w przypadku zgłoszenia. W dużym skrócie, aby zawrzeć taką umowę, w pierwszej kolejności musisz złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Wniosek ten należy złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym do którego sieci ubiegasz się o przyłączenie (najlepiej wniosek złożyć we właściwym rejonie energetycznym, co znacznie przyśpieszy jego rozpatrzenie), przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek potwierdzenia jego przyjęcia i, jeżeli jest kompletny, to wydania, w terminie 30 dni, warunków przyłączenia. Do wydanych warunków dołączany jest projekt umowy o przyłączenie do sieci, z którym się musisz się zapoznać i w razie akceptacji podpisać i odesłać do właściwej jednostki przedsiębiorstwa sieciowego. Z dniem podpisania umowy rozpoczyna się proces budowy przyłączenia przez przedsiębiorstwo energetyczne, a twoim obowiązkiem jest wybudowanie mikroinstalacji. Po ich wykonaniu i pozytywnym odbiorze dostajesz potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, które umożliwia zawarcie umowy dystrybucji energii wytworzonej w mikroinstalacji i umowy sprzedaży takiej energii na identycznych zasadach jak w przypadku zgłoszenia.

Opłata za przyłączenie mikroinstalacji

Bez względu na sposób przyłączenia (umowa czy zgłoszenie) za przyłączenie mikroinstalacji do sieci przedsiębiorstwo dystrybucyjne nie pobiera opłaty.

Uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego w razie zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci

Warto również wspomnieć w jakich sytuacjach przedsiębiorstwo energetyczne, do którego sieci jest przyłączona twoja mikroinstalacja będzie mogło ograniczyć jej pracę lub odłączyć ją od sieci. Otóż, jeżeli wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy sieci do której jest przyłączona, to uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, operator w pierwszej kolejności ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej pracę mikroinstalacji albo odłącza ją od sieci. Po ustaniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci operator jest obowiązany niezwłocznie przywrócić stan poprzedni. Uprawnienie to dotyczy wyłącznie mikroinstalacji o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW.

Podsumowanie

Uproszczoną procedurę przyłączania mikroinstalacji oceniam bardzo pozytywnie. Pomimo kilku wątpliwości na początkowym etapie, obecnie proces ten wydaje się przebiegać sprawnie. Jedną z kwestii, której poświęciłem dzisiejszy wpis, jest zawieranie umowy dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i umowy sprzedaży tej energii przez sprzedawcę zobowiązanego. Umowy te są bardzo istotne z puntu twojego widzenia jako wytwórcy, bowiem dają nie tylko prawo do rozpoczęcia korzystania z systemu wsparcia, ale również określają wszystkie prawa i obowiązki stron związane tak z wprowadzaniem wytworzonej energii elektrycznej do sieci, jak i z jej rozliczeniem. Jeżeli masz jakieś pytania, lub Twoje wątpliwości nie zostały rozwiane to zadzwoń lub napisz do mnie.

 

Zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji

Michał Kornasiewicz        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Jak wspomniałem w poprzednim wpisie, aby wziąć udział w aukcji należy złożyć deklarację, która została przewidziana dla uczestników „starego” systemu wsparcia lub uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, który zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji.

Jak słusznie zauważa się w doktrynie, generalnie ocenie będą podlegali wytwórcy, którzy wybudują instalację odnawialnego źródła energii dopiero po wygranej aukcji, niemniej nie wyklucza to z udziału w niej podmiotów, które już zrealizowały inwestycje, jednakże w takim wypadku muszą wstrzymać się z produkcją aż do czasu wygrania aukcji (J. Pokrzywniak, Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk, Warszawa 2016, s. 218).

Procedura oceny formalnej w aukcji OZE

Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE, który działa wyłącznie na wniosek wytwórcy ubiegającego się o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Ustawodawca przewidział, że w terminie 30 dni organ ma obowiązek wydać zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji lub odmówić jego wydania, w związku z tym, że jest to termin instrukcyjny jego przekroczenie nie rodzi konsekwencji w toku postępowania o wydanie zaświadczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia przybiera postać postanowienia, na które służy zażalenie i w zasadzie będzie następowała jeżeli wytwórca nie spełni wymogów wniosku wynikających z art. 75 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Termin ważności zaświadczenia wynosi 12 miesięcy od dnia jego wydania, nie dłużej jednak niż termin ważności:

 • pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu,
 • warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej,
 • pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu,

Treść wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji oraz inne dokumenty wymagane w procedurze oceny formalnej

Pismo inicjujące postępowanie w przedmiocie wydania zaświadczenia powinno spełniać wymogi formalne stawiane przez ustawę o odnawialnych źródłach energii. Do wymogów tych należy: dokładne oznaczenie wytwórcy, lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii (jeżeli instalacja nie istnieje, to należy wskazać planowaną lokalizację i planowaną moc zainstalowaną planowanej instalacji), podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy, a w przypadku instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny – oświadczenie o treści określonej w art. 75 ust. 4 pkt 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji wytwórca ma obowiązek dołączyć oryginały lub poświadczone kopie:

1) dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danej instalacji odnawialnego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją:

a) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku planu, o którym mowa w lit. a, jeżeli decyzja ta jest wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) prawomocnego pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu;

2) dokumentu potwierdzającego:

a) wydanie warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej albo

b) zawarcie umowy o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej;

3) prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów prawa budowlanego;

4) prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu;

5) harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii albo oświadczenia o zrealizowaniu inwestycji.

Ustawodawca określił również wymóg, zgodnie z którym okres ważności dokumentów w postaci:

 • pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu,
 • warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej,
 • pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu,

nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Obowiązki wytwórców, którzy otrzymali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji przed 1 lipca 2016 r.

Podobnie jak w przypadku wytwórców, którzy złożyli przed 1 lipca 2016 r. deklaracje o przystąpieniu do aukcji, również wytwórcy, którzy uzyskali przed 1 lipca 2016 r. zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, zobowiązani są zainicjować nowe postępowania. Celem postępowania ma być uzyskanie aktualnego zaświadczenia, odpowiadającego znowelizowanym przepisom.

Warto zaznaczyć, że w toku postępowania administracyjnego przed Prezesem URE, wnioskodawca, który ubiega się ponownie o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, może wykorzystać dokumentację, którą złożył w toku pierwszego postępowania. W tym celu, należy w piśmie inicjującym nowe postępowanie w przedmiocie wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, wyraźnie oświadczyć Prezesowi URE, że wnioskodawca chce wykorzystać w toku postępowania dokumenty i informacje znajdujące się w posiadaniu organu oraz dokładnie oznaczyć jakie są to dokumenty i informacje.

Ustawodawca, odmiennie niż do tej pory, zdecydował o konieczności oceny formalnej przygotowania wytwórców do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji. W tym celu stworzył mechanizm pozwalający przystąpić do aukcji wyłącznie tym podmiotom, które posiadają zgromadzoną dokumentację prawną, jednocześnie określając jakiego rodzaju dokumenty będą wymagane w toku postępowania o wydanie zaświadczenia.

Nowe obowiązki przy składaniu deklaracji o przystąpieniu do aukcji

Michał Kornasiewicz        12 listopada 2016        Komentarze (0)

Każde nasze działanie ma swój cel. Chęć jego osiągnięcia powoduje, że nierzadko potrafimy pokonać wiele przeciwności. Głównym celem wytwórców zielnej energii jest wygranie aukcji, ale aby tego dokonać muszą zostać do niej dopuszczeni. Od ustawodawcy oczekuje się przede wszystkim tego, że nie będzie utrudniał udziału w tejże aukcji, w szczególności tym, których uprzednio do niej dopuścił.

Czy prawodawca sprostał, temu, jak się wydaje, prostemu zadaniu? O tym traktuje dzisiejszy wpis.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje dwie formy dopuszczenia wytwórcy do udziału w aukcji OZE:

 • Pierwsza, uproszczona, została przewidziana dla uczestników systemu wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia i polega na złożeniu deklaracji o przystąpieniu do aukcji.
 • Druga, obejmuje pozostałe podmioty, wymaga przejścia oceny formalnej przygotowania do udziału w aukcji i kończy się wydaniem zaświadczenia.

Zgodnie z informacjami Prezesa URE, wytwórcy rozpoczęli składanie deklaracji jak i uzyskali zaświadczenia. Jednakże ostatnia zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii spowodowała, że czynności te wymagają powtórzenia. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii miała wpływ m.in. na zasady przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Niestety, dla wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji lub wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji przed 1 lipca 2016 r., oznacza to konieczność ponownego złożenia deklaracji lub złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, a to z powodu obowiązkowego wskazywania w deklaracji lub wniosku informacji o parametrach instalacji odnawialnego źródła energii. W związku z powyższym, deklaracje i zaświadczenia, które nie odpowiadają wymaganiom obecnie obowiązujących przepisów, muszą zostać do nich dostosowane, w przeciwnym wypadku złożenie oferty w toku aukcji nie będzie możliwe.

Uprawnienie do złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji OZE

Włącznie określone grupy wytwórców mają możliwość przystąpienia do aukcji w drodze deklaracji. Najogólniej rzecz ujmując są to podmioty korzystające ze „starego” systemu wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia. Określona przez ustawodawcę deklaracja to oświadczenie wytwórcy należącego do grupy uprawnionej, o której jest mowa poniżej, w wyniku którego otrzymuje on prawo do udziału w aukcji, bez konieczności przechodzenia uprzedniego procesu weryfikacji. Adresatem oświadczenia jest Prezes URE. Do wytwórców mających prawo złożenia deklaracji zaliczyć należy:

 1. wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
 2. a) pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (1 lipca 2016 r.),
 3. b) w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (1 lipca 2016 r.).
 4. wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja:
 5. a) w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (1 lipca 2016 r.),
 6. b) w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (1 lipca 2016 r.).

Niemniej, z kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia deklaracji wykluczeni są wytwórcy, którzy produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w instalacjach:

1) spalania wielopaliwowego, z wyłączeniem dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego;

2) odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 20 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytworzenia energii elektrycznej;

3) odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, z wyłączeniem instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących do wytwarzania tej energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, spalanych w wysokosprawnej kogeneracji o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego.

Powyższe wykluczenie ma charakter przedmiotowy a nie podmiotowy, co oznacza, że dotyczy wyłącznie instalacji, a nie wytwórcy, w związku z czym, jeżeli podmiot wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w różnych instalacjach, w tym wykluczonych i niewykluczonych, to uprawniony jest do złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla instalacji niewykluczonej (tak też J. Pokrzywniak, Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk, Warszawa 2016, s. 198).

Warto również wspomnieć, że wytwórca nie traci dotychczasowego „starego” wsparcia przez samo złożenie deklaracji o udziale w aukcji, czy też oferty w toku aukcji. Przejście na nowy system wsparcia następuje z chwilą wygrania aukcji, a dokładnie z chwilą rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w wyniku wygranej aukcji (J. Pokrzywniak, Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk, Warszawa 2016, s. 197).

Treść deklaracji o przystąpieniu do aukcji oraz inne dokumenty wymagane dla skuteczności deklaracji

W ustawie o odnawialnych źródłach energii nie ma przepisów, które określają treść deklaracji o przystąpieniu do aukcji. Art. 71 ustawy mówi wyłącznie o treści oświadczenia jakie zobowiązany jest złożyć i dołączyć do deklaracji o przystąpieniu do aukcji wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny. W przepisie tym znajduje się również katalog instalacji podlegających wykluczeniu z uproszczonej procedury przystępowania do aukcji.

Mając powyższe na uwadze, oraz treść art. 73 ust. 3a ustawy o odnawialnych źródłach energii, uznać należy, że deklaracja powinna dokładnie określać instalację w której będzie wytwarzana energia objęta postępowaniem aukcyjnym, w tym rodzaj instalacji, moc zainstalowaną elektryczną, stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, poziom emisji CO2 , jej lokalizację, informacje o ewentualnej modernizacji i parametrach instalacji sprzed modernizacji, a także informację o rodzaju paliwa, jeżeli instalacja takie wykorzystuje. Jak już wspomniano, deklarację składa się do Prezesa URE, dodatkowo w deklaracji należy dokładnie oznaczyć wytwórcę.

Obowiązki wytwórców, którzy złożyli deklarację przed 1 lipca 2016 r.  

W związku ze zmianą przepisów, wytwórcy, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji przed 1 lipca 2016 r. zobowiązani są do ich uzupełnienia poprzez przekazanie regulatorowi informacji o parametrach instalacji (rodzaj, moc zainstalowana elektryczna, stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej oraz emisja CO2 ).

*****

Dalsza część artykułu >>

System aukcyjny po nowemu

Michał Kornasiewicz        05 lipca 2016        Komentarze (0)

Z kart naszej historii 1 lica zapamiętamy jako początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zwycięstwo ze Szwedami w bitwie o Warszawę, uregulowanie kwestii wekslowych oraz, po bardzo długim oczekiwaniu, wejście w życie nowego systemu wsparcia energetyki odnawialnej.

Na co stawia ustawodawca?

Przede wszystkim na przewidywalność i stabilność wytwarzania energii. Te przesłanki mają najistotniejsze znaczenie przy ustalaniu zasad wsparcia. Wprowadzono nowe reguły ustalania maksymalnej wartości i liści energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym, poprzez uwzględnienie poszczególnych koszyków technologicznych. Aukcje przeprowadza się odrębnie dla instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz większej niż 1MW, przy czym, w ramach tych wartości przeprowadza się odrębnie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii:
1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok;
2) wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok;
4) przez członków klastra energii;
5) przez członków spółdzielni energetycznej;
6) wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
7) innej niż wymieniona w pkt 1–6.

Wsparcie nie tylko dla krajowych wytwórców.

Nowością jest również możliwość udziału w aukcji wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródłach energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej. Przy czym wolumen energii elektrycznej podlegający sprzedaży w danym roku dla takich instalacji nie może być większy niż 5% ilości energii elektrycznej sprzedanej łącznie w ramach aukcji w roku poprzedzającym okres ogłoszenia takiej aukcji.

Powrót współspalania

Nowelizacja ustawy o OZE przywraca pełne wsparcie dla technologii współspalania w ramach tzw. technologii współspalania wielopaliwowego. Do udziału w aukcji dopuszczony został także wytwórca energii elektrycznej, który w procesie technologicznym wykorzystuje drewno energetyczne, czyli surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie.
Z kolei za dedykowaną instalację spalania wielopaliwowego uznaje się instalację spalania wielopaliwowego, w której udział liczony według wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego jest większy niż 15% w łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła w tej instalacji w okresie rozliczeniowym wskazanym we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia albo po zakończeniu okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie, oraz po zakończeniu okresu wsparcia, o ile instalacja ta:
a) jest wyposażona w odrębne linie technologiczne służące do transportu do komory paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego lub
b) wykorzystuje technologię fluidalną przeznaczoną do spalania odpadów przemysłowych wspólnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich przetworzenia oraz z biomasą, biopłynem, biogazem lub z biogazem rolniczym.