Prosumenci – zmiany, zmiany, zmiany

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

Głównym założeniem przyświecającym ustawodawcy, który uzasadnia zmianę modelu wsparcia prosumentów jest wykorzystywanie wyprodukowanej w mikroinstalacji energii elektrycznej przede wszystkim w celu zużycia jej na własne potrzeby. Wdrożenie tego zamierzenia wymagało zasadniczej modyfikacji modelu wsparcia energetyki prosumenckej. W miejsce taryf gwarantowanych, wytwórcy energii z mikroźródeł otrzymają tzw. opusty, a Zmianie uległa również sama definicja prosumenta.

Kim jest prosument?

Prostument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Analizując powyższą definicję już na pierwszy rzut oka pojawia się wątpliwość związana z odbiorcami, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy i dokonują zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży, a z operatorem systemu dystrybucyjnego mają zawartą umowę na świadczenie usługi dystrybucji. Takie podmioty, aby skorzystać z zasad wsparcia muszą dokonać modyfikacji łączących ich ze sprzedawcami umów i zawrzeć umowy kompleksowe, nie budzi bowiem wątpliwości, że za prosumenta może zostać uznany wyłącznie odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej. Za pożądaną i idącą w dobrym kierunku należy uznać zmianę związaną z przyznaniem przymiotu prosumenta także odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, ale niezwiązaną z wytwarzaniem energii elektrycznej.

System opustów

Przechodząc do wyjaśnienia systemu opustów, najprościej rzecz ujmując, polega on na obowiązku rozliczenia wyprodukowanej w mikroinstalacji energii elektrycznej, przez sprzedawcę zobowiązanego, z energią elektryczną zużytą przez odbiorcę w danym punkcie poboru (np. gospodarstwie domowym), w stosunku ilościowym 1 do 0,7, z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Od rozliczonej energii elektrycznej prosument nie uiszcza opłat związanych z jej dystrybucją, z wyłączeniem opłaty OZE oraz opłaty przejściowej. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni poprzedzających dzień dokonania rozliczenia. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie stanowi działalności w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie jest świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Prawodawca zagwarantował 10 letni obowiązek rozliczenia, który jednak nie będzie trwał dłużej niż do dnia 31 grudnia 2030 r.

Likwidacja obowiązków informacyjnych

Zrezygnowano z części obowiązków informacyjnych nałożonych na prosumentów przez ustawę o OZE. Uchylony został również przepis zobowiązujący operatorów systemów dystrybucyjnych do przekazywania Prezesowi URE informacji m.in. o wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, lokalizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji przyłączonych do sieci oraz zmianach w samej mikroinstalacji.

Co z nadwyżką energii elektrycznej?

Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca zobowiązany, chyba że rozliczenia dokonuje wybrany przez prosumenta sprzedawca inny niż sprzedawca zobowiązany, na podstawie umowy kompleksowej, w celu pokrycia kosztów rozliczenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mkornasiewicz@kancelariadkk.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: