Regulamin aukcji OZE

Michał Kornasiewicz        29 grudnia 2016        Komentarze (0)

Lepiej późno niż wcale, tak można podsumować wyznaczenie pierwszego terminu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Długo trzymani w niepewności wytwórcy doczekali się i już 30 grudnia będą mogli wziąć udział w pierwszej aukcji. Dla przebiegu aukcji kluczowe znaczenie ma dokument, który w dniu 28 listopada 2016 r. ukazał się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej URE. Regulamin aukcji, bo o nim mowa, ze względu na dość skromną regulację zasad przeprowadzania aukcji w ustawie o OZE, jest dokumentem bardzo dokładnie analizowanym przez podmioty zainteresowane udziałem w najbliższej aukcji. Czy Prezes URE, jako podmiot odpowiedzialny za opracowanie regulaminu, zaskoczył? Czy wszystko jest jasne?

 

Ogłoszenie o aukcji

Przechodząc do omówienia Regulaminu, należy zwrócić uwagę, że pozostawiony przez prawodawcę Prezesowi URE zakres spraw podlegających uregulowaniu w tym dokumencie jest bardzo szeroki.  Reguluje on przecież m.in. tak kluczową kwestię jak sposób rozstrzygania aukcji. Całą procedurę rozpoczyna ogłoszenie, które zamieszczane jest w BIP URE nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia aukcji. Termin ten powinien pozwolić zainteresowanym na przygotowanie się do aukcji. Dodatkowo, w ogłoszeniu zamieszczane są informacje o typie i parametrach aukcji. Jest to o tyle istotne, że w aukcji będzie mógł wziąć udział wytwórca, który spełnia jej parametry, czyli atrybuty aukcji ogłoszonej przez Prezesa URE w BIP URE, określające w szczególności: termin przeprowadzenia sesji aukcji, godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców, ilość i wartość tej energii, jaka może zostać sprzedana przez wytwórców zagranicznych, okres wsparcia, koszyk technologiczny, typ instalacji, przedział mocy Instalacji OZE, a w przypadku aukcji interwencyjnej: rodzaj instalacji oraz cenę maksymalną. Jest to katalog otwarty, co oznacza, że parametry mogą być dodatkowo modyfikowane przez inne kryteria niewskazane w powyższym wyliczeniu.

 

Organizacja aukcji 

Podstawową zasadą jest przeprowadzanie aukcji co najmniej raz w roku odrębnie dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE określonego typu, przedziału mocy oraz koszyka technologicznego. Każda aukcja przeprowadzana jest w postaci elektronicznej i oznaczana indywidualnym numerem. Jak już wspomniałem, do udziału w aukcji dopuszczeni są wytwórcy, których instalacja OZE spełnia parametry aukcji, czyli jej atrybuty określające m.in. koszyk technologiczny, typ instalacji czy przedział mocy. Czas trwania sesji aukcji to minimum 8 godzin, a godziny otwarcia i zamknięcia aukcji nie mogą przypadać na dni ustawowo wolne od pracy.

 

Internetowa Platforma Aukcyjna

IPA jest platformą dedykowaną do kompleksowej obsługi aukcji. Większość czynności, zarówno przygotowawczych jak i w trakcie sesji aukcji, wykonuje się za pomocą w/w platformy. W regulaminie wprowadzono domniemanie, że osoba dysponująca loginem i hasłem do konta wytwórcy działa jako wytwórca lub pełnomocnik wytwórcy, a co za tym idzie skutki czynności podejmowanych w IPA obciążają każdorazowo bezpośrednio wytwórcę. Regulamin reguluje również zasady wyzwania do uzupełnia braków. I tak, w razie stwierdzenia przez Prezesa URE, że informacje wskazane we wniosku, deklaracji lub sprawozdaniu (w tym w przesłanych załącznikach) wymagają doprecyzowania lub uzupełnienia, organ wzywa wytwórcę na piśmie, na zasadach określonych w k.p.a., do usunięcia braków, doprecyzowania lub uzupełnienia informacji. W pewnych sytuacjach możliwy jest również kontakt Administratora (pracownika URE uprawnionego do obsługi IPA) z wytwórcą lub osobą wskazaną przez wytwórcę do kontaktu, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Będzie to dopuszczalne w razie konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki lub spraw mniejszej wagi.

 

Rejestracja i aktywacja konta

Przystąpienie do aukcji wymaga od wytwórcy rejestracji i aktywacji konta na IPA. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie https://ipa.ure.gov.pl/rejestracja. Chwilą, z którą następuje aktywacja konta jest akceptacja pierwszej deklaracji lub wydanie pierwszego zaświadczenia. Potwierdzeniem aktywacji konta jest wiadomość mailowa, którą wytwórca otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. Należy przy tym pamiętać, że otrzymanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji w wersji pisemnej nie zwalnia wytwórcy z wymogu wysłania wniosku także za pośrednictwem IPA. Podobnie złożenie deklaracji w wersji pisemnej nie zwalnia wytwórcy z wymogu wysłania deklaracji za pośrednictwem IPA. Aktywowane będą wyłącznie te konta, które zawierają deklaracje i wnioski wysłane za pośrednictwem IPA. Przez wysłanie należy rozumieć czynność polegającą na przekazaniu do dyspozycji administratora IPA za pomocą polecenia „wyślij” danych lub informacji wprowadzonych do formularza wniosku lub deklaracji.

 

Zasady składania podpisów

Dla skuteczności składanych oświadczeń w IPA wymagane jest od wykonawcy złożenie podpisu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z zasadami reprezentacji wytwórcy lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, z tym zastrzeżeniem, że pod ofertą podpisy może złożyć osobiście wytwórca lub osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do jego reprezentacji. Nie jest możliwe podpisanie oferty przez pełnomocnika, w tym prokurenta.

 

Deklaracje

Deklaracje o przystąpieniu do aukcji składane są przez wytwórcę energii elektrycznej w instalacji istniejącej, z pewnymi wyłączeniami, o których jest mowa tutaj: http://zielone-prawo.pl/nowe-obowiazki-przy-skladaniu-deklaracji-o-przystapieniu-do-aukcji/

Deklarację wysyła się za pośrednictwem formularza IPA i to także, o czy była już mowa, w razie uprzedniego złożenia deklaracji w formie pisemnej. W formularzu należy podać dane dotyczące instalacji OZE, w tym: lokalizację instalacji, moc zainstalowaną elektryczną, nazwę instalacji oraz sposób wyprowadzenia mocy. Każdej deklaracji w IPA nadawany jest indywidulny numer. O wyniku weryfikacji deklaracji wytwórca powiadamiany jest za pośrednictwem IPA oraz mailowo na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Po akceptacji deklaracji, instalacji OZE nadawany jest w IPA indywidualny numer oraz indywidualny numer rachunku bankowego, na który wytwórca zobowiązany jest uiścić kaucję, jeżeli chce mieć możliwość wysłania oferty. Więcej na temat deklaracji

 

Procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE

Procedura oceny formalnej została omówiona tutaj: http://zielone-prawo.pl/zaswiadczenie-o-dopuszczeniu-do-udzialu-w-aukcji/. Podobnie jak w przypadku deklaracji, wniosek o wydanie zaświadczenia jest składany za pośrednictwem IPA, a jego wysłanie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego ePUAP. Każdy wniosek otrzymuje indywidualny numer. Wniosek, co do zasady, może zostać wysłany w dowolnym terminie, ale należy mieć na uwadze, że jego weryfikacja następuje w terminach wynikających z k.p.a., czyli bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny zostać wyjaśnione w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Oznacza to, że wysłanie wniosku w terminie nieodległym od terminu aukcji może uniemożliwiać jego rozpoznanie. O weryfikacji wniosku wytwórca informowany jest za pośrednictwem komunikatu w IPA oraz wiadomością mailową. Pozytywna weryfikacja oznacza wydanie zaświadczenia, które jest dostępne w wersji elektronicznej na koncie wytwórcy w IPA. Termin ważności zaświadczenia to 12 miesięcy liczonych od dnia wydania zaświadczenia. Po wydaniu zaświadczenia instalacji OZE nadawany jest indywidualny numer oraz indywidualny numer rachunku bankowego, na który wytwórca może uiścić kaucję, celem uzyskania możliwości wysłania oferty.

 

Kaucje i gwarancje bankowe

Aby uzyskać możliwość wysłania oferty, wytwórca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia. Zabezpieczenie może polegać na wpłacie kaucji lub ustanowieniu gwarancji bankowej. Wysokość zabezpieczenia wynosi 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji OZE. Kaucja jest wnoszona w złotych polskich na indywidualny rachunek bankowy wskazany w IPA przypisany do każdej instalacji OZE. Z kolei zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej, wymaga od wytwórcy dostarczenia jej w oryginale bezpośrednio do Prezesa URE. Skuteczność wniesienia kaucji uzależniona jest jej zaksięgowania na dedykowanym rachunku bankowym oraz pojawienia się na koncie indywidualnej instalacji informacji o wystarczającej wysokości środków. Kaucja stanowi zabezpieczenie wyłącznie dla tej instalacji OZE, na której rachunek została wpłacona, a co za tym idzie nie może zostać przeniesiona w całości lub w części na poczet zabezpieczenia dla innej instalacji OZE. Wracając do gwarancji bankowych, oprócz wymogów co do ich treści, które polegają m.in. na ich bezwarunkowości, płatności na pierwsze żądanie Prezesa URE i nieodwołalności, warto zapamiętać, że muszą spełniać również wymóg dotyczący okresu obowiązywania (§11 ust. 10 Regulaminu). Po dostarczeniu gwarancji do URE następuje jej weryfikacja i jeżeli jest pozytywna wytwórca otrzymuje informację o tym za pośrednictwem IPA.

 

Składanie ofert w toku aukcji

Ofertę w aukcji może złożyć wytwórca energii elektrycznej w instalacji w OZE, która spełnia parametry danej aukcji oraz dla której skutecznie wniesiono zabezpieczenie, a także, dla której nie upłynął termin ważności zaświadczenia lub zaakceptowano deklarację i nie upłynął termin, w którym wytwórcy przysługuje prawo do korzystania z systemu wsparcia dla tej instalacji, jak również przy użyciu której dotychczas nie wygrał aukcji i dla której nie wysłano oferty w innej trwającej aukcji. Oferty są wysyłane podczas sesji aukcji wyłącznie za pośrednictwem IPA, a wytwórca może złożyć wyłącznie jedną ofertę dla danej instalacji OZE. Wysłana oferta jest niedostępna dla innych uczestników aukcji, a także osób trzecich. Dopuszczalna jest modyfikacja i wycofanie oferty, z tym zastrzeżeniem, że operacje te nie będą możliwe na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji. Żądanie wycofania oferty nie podlega modyfikacji ani anulowaniu, przy czym po wycofaniu oferty istnieje możliwość wysłania kolejnej oferty dla tej samej instalacji OZE w trakcie trwania danej sesji aukcji. Po zamknięciu sesji aukcji niemożliwa jest jakakolwiek zmiana oferty.

 

Rozstrzygnięcie aukcji

Do rozstrzygnięcia aukcji dochodzi wyłącznie w sytuacji, w której w sesji aukcji złożono nie mniej niż 3 ważne (nieodrzucone) oferty. Do odrzucenia dojdzie jeżeli złożona oferta, której cena, powiększona o jednostkową pomoc publiczną, przekracza cenę referencyjną lub cenę maksymalną. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez dwóch lub więcej wytwórców, klasyfikowana wyżej jest ta oferta, która została wcześniej złożona. Ma to o tyle istotne znaczenie, że aukcję wygrywa nie tylko wytwórca, który zaoferował najniższą cenę, ale, w razie niewyczerpania ilości i wartości energii przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji, zwycięzcami są również uczestnicy aukcji, których oferty wprawdzie zostały sklasyfikowane niżej, ale mieszczą się w ilościach i wartościach energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji i tak do przekroczenia przewidzianych w aukcji limitów. Pierwsza oferta (i kolejne), której przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitów uznawana jest za przegrywającą.

 

Podsumowanie

W Regulaminie jest kilka zapisów, które nie powinny się w nim znaleźć, przykładowo powtórne przesyłanie wniosków przez wytwórców, którzy złożyli deklaracje lub otrzymali zaświadczenia w wersji papierowej, czy konieczność dostarczania do URE oryginału gwarancji bankowej. Zapisy te wprowadzają niepotrzebne zamieszanie i wydłużają cały proces przygotowania do udziału w aukcji. Niemniej, niezaprzeczalnie jest to dla polskiej energetyki odnawialnej historyczna chwila, bowiem po raz pierwszy rozpocznie funkcjonowanie krajowy system aukcyjny, który umożliwia m.in. przejście ze starego systemu opartego na świadectwach pochodzenia na system nowy. Z niecierpliwością czekam na pierwszą aukcję, a wszystkim uczestnikom życzę powodzenia!

Na 30 grudnia zaplanowano przeprowadzenie czterech rodzajów aukcji dla:

  1. istniejących biogazowni rolniczych o mocy  zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
  2. istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
  3. instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne),
  4. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: