System aukcyjny po nowemu

Michał Kornasiewicz        05 lipca 2016        Komentarze (0)

Z kart naszej historii 1 lica zapamiętamy jako początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zwycięstwo ze Szwedami w bitwie o Warszawę, uregulowanie kwestii wekslowych oraz, po bardzo długim oczekiwaniu, wejście w życie nowego systemu wsparcia energetyki odnawialnej.

Na co stawia ustawodawca?

Przede wszystkim na przewidywalność i stabilność wytwarzania energii. Te przesłanki mają najistotniejsze znaczenie przy ustalaniu zasad wsparcia. Wprowadzono nowe reguły ustalania maksymalnej wartości i liści energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym, poprzez uwzględnienie poszczególnych koszyków technologicznych. Aukcje przeprowadza się odrębnie dla instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz większej niż 1MW, przy czym, w ramach tych wartości przeprowadza się odrębnie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii:
1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok;
2) wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok;
4) przez członków klastra energii;
5) przez członków spółdzielni energetycznej;
6) wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
7) innej niż wymieniona w pkt 1–6.

Wsparcie nie tylko dla krajowych wytwórców.

Nowością jest również możliwość udziału w aukcji wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródłach energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej. Przy czym wolumen energii elektrycznej podlegający sprzedaży w danym roku dla takich instalacji nie może być większy niż 5% ilości energii elektrycznej sprzedanej łącznie w ramach aukcji w roku poprzedzającym okres ogłoszenia takiej aukcji.

Powrót współspalania

Nowelizacja ustawy o OZE przywraca pełne wsparcie dla technologii współspalania w ramach tzw. technologii współspalania wielopaliwowego. Do udziału w aukcji dopuszczony został także wytwórca energii elektrycznej, który w procesie technologicznym wykorzystuje drewno energetyczne, czyli surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie.
Z kolei za dedykowaną instalację spalania wielopaliwowego uznaje się instalację spalania wielopaliwowego, w której udział liczony według wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego jest większy niż 15% w łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła w tej instalacji w okresie rozliczeniowym wskazanym we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia albo po zakończeniu okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie, oraz po zakończeniu okresu wsparcia, o ile instalacja ta:
a) jest wyposażona w odrębne linie technologiczne służące do transportu do komory paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego lub
b) wykorzystuje technologię fluidalną przeznaczoną do spalania odpadów przemysłowych wspólnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich przetworzenia oraz z biomasą, biopłynem, biogazem lub z biogazem rolniczym.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: