Zasady wyliczania pomocy publicznej

Michał Kornasiewicz        30 grudnia 2016        Komentarze (0)

Pierwsza aukcja jest już historią. W dniu dzisiejszym w godzinach od 8 do 14 wytwórcy rywalizowali o wsparcie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE. Kto wygrał? Tego oficjalnie dowiemy się dopiero po Nowym Roku. Zgodnie bowiem z postanowieniami Regulaminu aukcji, Prezes URE ma wprawdzie obowiązek podać wyniki aukcji do publicznej wiadomości, ale dokonuje tego niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji. W tym wypadku niezwłocznie oznacza po 1 stycznia. Więcej o Regulaminie aukcji OZE przeczytasz tutaj: http://zielone-prawo.pl/regulamin-aukcji-oze/

O czym wytwórcy, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach OZE oraz ci, którzy wytworzą energię po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, muszą jeszcze pamiętać? O oświadczeniu w przedmiocie jednostkowej pomocy publicznej, które należy złożyć wraz z ofertą. Samo oświadczenie nie stanowi większego problemu, niemniej kłopot może spowodować wyliczenie maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o OZE. Dostrzegając te problemy, z pomocą wytwórcom ruszył Zarządca Rozliczeń, który na swojej stronie internetowej (http://www.zrsa.pl/kalkulator-dla-wytworcow/) zamieścił wzór kalkulatora do wyliczania takiej pomocy. Zastrzec jednak wypada, że kalkulator ten ma jedynie charakter pomocniczy, a wszelkie wyliczenia należy zweryfikować zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Czym jest pomoc publiczna?

Pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki:

  1. beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca w rozumieniu funkcjonalnym;
  2. jest udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie;
  3. stanowi korzyść dla beneficjenta oraz jest selektywna;
  4. zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom;
  5. oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, iż niespełnienie choćby jednaj z powyżej przedstawionych przesłanek nie pozwala zakwalifikować danego rodzaju wsparcia jako pomocy publicznej.

Maksymalna wartość pomocy publicznej 

Celem wprowadzenia przepisu regulującego kwestie wysokości pomocy państwa przeznaczonej dla wytwórców była chęć wyeliminowania nadwsparcia. W art. 39 ust. 1 ustawy o OZE mowa jest o maksymalnej wartości pomocy publicznej, czyli wszelkiej pomocy, którą jednocześnie można zakwalifikować jako publiczną, i która nie może przekroczyć wartości określonej na podstawie ust. 1 art. 39 ustawy o OZE, tj. różnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej  obowiązującej w dniu złożenia oferty przez wytwórcę i ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w tej instalacji w okresie określonym w rozporządzeniu Ministra Energii w przedmiocie okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w danym roku, a przychodami ze sprzedaży tej samej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w tej instalacji ustalanymi według średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b prawa energetycznego, obowiązującej w dniu złożenia oferty. Co oczywiste, skoro mamy do czynienia z maksymalną pomocą, łączna wartość pomocy publicznej, w okresie wsparcia, nie może przekroczyć wartości pomocy maksymalnej.

Łączna wartość pomocy publicznej

W dalszej części art. 39 prawodawca wskazuje co składa się na łączną pomoc publiczną. Katalog wydaje się zamknięty, niemniej jednak jest bardzo szeroki i obejmuje wszelkie formy pomocy zarówno dla wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach OZE, jak i tych , którzy wytworzą energię po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji. Przekroczenie maksymalnej wartości pomocy publicznej uniemożliwia przystąpienie do aukcji.

Rozporządzenie 

Szczegółowe wytyczne obliczania wartości pomocy publicznej znajdują się w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: