Zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji

Michał Kornasiewicz        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Jak wspomniałem w poprzednim wpisie, aby wziąć udział w aukcji należy złożyć deklarację, która została przewidziana dla uczestników „starego” systemu wsparcia lub uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, który zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji.

Jak słusznie zauważa się w doktrynie, generalnie ocenie będą podlegali wytwórcy, którzy wybudują instalację odnawialnego źródła energii dopiero po wygranej aukcji, niemniej nie wyklucza to z udziału w niej podmiotów, które już zrealizowały inwestycje, jednakże w takim wypadku muszą wstrzymać się z produkcją aż do czasu wygrania aukcji (J. Pokrzywniak, Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk, Warszawa 2016, s. 218).

Procedura oceny formalnej w aukcji OZE

Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE, który działa wyłącznie na wniosek wytwórcy ubiegającego się o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Ustawodawca przewidział, że w terminie 30 dni organ ma obowiązek wydać zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji lub odmówić jego wydania, w związku z tym, że jest to termin instrukcyjny jego przekroczenie nie rodzi konsekwencji w toku postępowania o wydanie zaświadczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia przybiera postać postanowienia, na które służy zażalenie i w zasadzie będzie następowała jeżeli wytwórca nie spełni wymogów wniosku wynikających z art. 75 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Termin ważności zaświadczenia wynosi 12 miesięcy od dnia jego wydania, nie dłużej jednak niż termin ważności:

  • pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu,
  • warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej,
  • pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji,
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu,

Treść wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji oraz inne dokumenty wymagane w procedurze oceny formalnej

Pismo inicjujące postępowanie w przedmiocie wydania zaświadczenia powinno spełniać wymogi formalne stawiane przez ustawę o odnawialnych źródłach energii. Do wymogów tych należy: dokładne oznaczenie wytwórcy, lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii (jeżeli instalacja nie istnieje, to należy wskazać planowaną lokalizację i planowaną moc zainstalowaną planowanej instalacji), podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy, a w przypadku instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny – oświadczenie o treści określonej w art. 75 ust. 4 pkt 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji wytwórca ma obowiązek dołączyć oryginały lub poświadczone kopie:

1) dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danej instalacji odnawialnego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją:

a) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku planu, o którym mowa w lit. a, jeżeli decyzja ta jest wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) prawomocnego pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu;

2) dokumentu potwierdzającego:

a) wydanie warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej albo

b) zawarcie umowy o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej;

3) prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów prawa budowlanego;

4) prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu;

5) harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii albo oświadczenia o zrealizowaniu inwestycji.

Ustawodawca określił również wymóg, zgodnie z którym okres ważności dokumentów w postaci:

  • pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu,
  • warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej,
  • pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji,
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu,

nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Obowiązki wytwórców, którzy otrzymali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji przed 1 lipca 2016 r.

Podobnie jak w przypadku wytwórców, którzy złożyli przed 1 lipca 2016 r. deklaracje o przystąpieniu do aukcji, również wytwórcy, którzy uzyskali przed 1 lipca 2016 r. zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, zobowiązani są zainicjować nowe postępowania. Celem postępowania ma być uzyskanie aktualnego zaświadczenia, odpowiadającego znowelizowanym przepisom.

Warto zaznaczyć, że w toku postępowania administracyjnego przed Prezesem URE, wnioskodawca, który ubiega się ponownie o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, może wykorzystać dokumentację, którą złożył w toku pierwszego postępowania. W tym celu, należy w piśmie inicjującym nowe postępowanie w przedmiocie wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, wyraźnie oświadczyć Prezesowi URE, że wnioskodawca chce wykorzystać w toku postępowania dokumenty i informacje znajdujące się w posiadaniu organu oraz dokładnie oznaczyć jakie są to dokumenty i informacje.

Ustawodawca, odmiennie niż do tej pory, zdecydował o konieczności oceny formalnej przygotowania wytwórców do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji. W tym celu stworzył mechanizm pozwalający przystąpić do aukcji wyłącznie tym podmiotom, które posiadają zgromadzoną dokumentację prawną, jednocześnie określając jakiego rodzaju dokumenty będą wymagane w toku postępowania o wydanie zaświadczenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: